Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is eigenlijk gewoon goed onderwijs. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Op CBS De Verrekijker streven wij ernaar om elk kind het onderwijs te bieden dat hij of zij nodig heeft. Onderwijs dat helpt om te worden wie je kunt zijn en de beste kansen geeft op een goede plek in onze samenleving.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij als school verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor werken alle scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

 

 

Samenwerkingsverband SG Perspectief

In het schoolondersteuningsprofiel (zie downloads) leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, heeft onze school samen met de andere scholen van Scholengroep Perspectief een regionaal samenwerkingsverband gevormd dat Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 heet.

De school voor wereldwijze kinderen